פטריוטי-לקדש שם שמים-בעלזא

לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

ווער עס איז דא נאר אמאל געווען,

אין בית מלכה בית שמש – אויסגעוועלט,

געפילט דער ווארעמקייט און אנגעזען,

נישט דא אזא פלאץ אויפן וועלט.

פזמון:

זאל יענעם דאכטן-

פאלש' טראכטן,

אין אנו מאמינים,

אין אנו מאמינים.

צו דיר געטריי,

מיט שטאלץ דערביי,

מיר זענען פטריוטים,

מיר זענען פטריוטים.

בית מלכה מיט דיר א גאנצע לעבן,

באש ובמים,

סמינר א ירושה אנגעגעבן-

לקדש שם שמים,

לקדש שם שמים.