גינגל כובע שלי

לשמיעת מוזיקה יש להתחבר

יא בית מלכה מיר זענען פעסט

איינס צווי דריי מיר הייבן אן יעצט

צוזאמען וועלן מיר אנקומען הויך און וואט

לאמיר שנעל אויסניצן די צייט

ט' י' י"א געבץ א האנט

קומט'ס דא ווערן בעסער באקנט

ווייל לכובע שלי אלע אונטער איין דאך

שלוש פינות מיט כוחות אסאך